Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor opdrachten aan:

 

Versa | Karin Helmers | Doornenburg 426 | 7423 BR | Deventer | 06-19214721 | info@versa.nu
BIC TRIONL2U | IBAN NL09 TRIO 0338 6482 16
KVK 08155664| BTW NL1765.20.156.B01| www.versa.nu

 

TOEPASSELIJKHEID (1)
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, diensten, producten, opdrachten, voorstellen en Overeenkomsten tussen Versa en de Klant.
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien vooraf schriftelijk door Versa/Karin Helmers aanvaard. In het geval dat bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met eventuele toepasselijke voorwaarden van de Klant prevaleren deze algemene voorwaarden.

 

DEFINITIES (2)
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Klant: de wederpartij van Versa.
2.2 Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Klant en Versa over de te leveren aanbiedingen, werkzaamheden, diensten, producten, opdrachten, voorstellen en Overeenkomsten. Op alle met Versa gesloten Overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST (3)
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door aanmelding, inschrijving en/of betaling, zowel in levende lijve, als via e-mail alsmede via de website www.versa.nu. Een Overeenkomst kan tevens tot stand komen door wederzijds akkoord, zowel mondeling als schriftelijk (waaronder e-mail).

 

VOORSTELLEN (4)
4.1 De voorstellen van Versa zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 een voorstel of aanbieding van Versa heeft altijd een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Versa heeft het recht uitgebrachte voorstellen te herroepen.

 

BETALING (5)
5.1 Alle prijzen voor aangeboden diensten door Versa zijn vermeld in euro’s en zijn vermeld inclusief BTW, reiskosten van Versa en eventuele materiaalkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken of vermeld.
5.2 Versa dient al haar diensten te belasten met het 21% BTW tarief, tenzij anders staat vermeld of een ander BTW tarief geldend is.
5.3 Indien overeengekomen, zijn reiskosten verschuldigd tegen een tarief van €0,29 per kilometer.
5.4 De verschuldigde vergoedingen dienen of direct te worden voldaan via de bij behorende betaallink op de website van Versa (PayPro, iDeal) of binnen 14 dagen na factuurdatum door Klant te worden voldaan door storting op bankrekening
NL09 TRIO 0338 6482 16 ten name van Versa te Deventer, tenzij anders staat vermeld.
5.5 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in en is de Klant schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
5.6 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant aan Versa alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Versa in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Klant.

 

ANNULERING (6)
6.1 Bij annulering door de Klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende bepalingen:
a. Bij annulering langer dan vier weken voor aanvang van de Overeenkomst betaalt Versa binnen 15 dagen de door de Klant reeds betaalde geldsom met aftrek van €35,- annuleringskosten terug.
b. Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor aanvang van de Overeenkomst, ontvangt de Klant 50% van de betaalde geldsom, met aftrek van €35,- annuleringskosten terug, binnen 15 dagen terug.
c. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Overeenkomst vindt geen terugbetaling plaats.
6.2 In goed overleg kan de Klant in plaats van annulering een andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de Overeenkomst. Afhankelijk van de aard van de Overeenkomst kunnen hier extra voorwaarden aan verbonden zijn. Deze extra voorwaarden zijn altijd dezelfde extra voorwaarden die gelden voor de Overeenkomst (bijvoorbeeld het reeds gevolgd hebben van een ander programma of het op de hoogte zijn van bepaalde informatie, zie voor deze voorwaarden de beschrijving van de betreffende Overeenkomst/dienst op de website). Deze algemene voorwaarden blijven daarbij van toepassing.
6.3 Versa is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren wanneer het vooraf bekendgemaakte minimum aantal deelnemers niet is bereikt. De Klant ontvangt binnen 15 dagen de door hem reeds betaalde geldsom terug.
6.4 Als betalingsverplichting na twee herinneringen niet wordt nagekomen, dan neemt een incasso-avocaat het dossier over en komen alle gemaakt incassokosten, deurwaarderskosten en justitiële kosten voor rekening van de Klant en is het uit handen van Versa/Karin Helmers.
6.5 Versa/Karin Helmers of de door haar aangewezen hoofdtrainer/coach die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst kan de toegang tot de Overeenkomst (per direct) weigeren als:
a. er geen persoonlijke inzet tot groei en ontwikkeling meer wordt getoond door de Klant naar volledige deelname.
b. de Klant het groepsproces dusdanig verstoord dat normale voortgang van de Overeenkomst geen doorgang kan vinden. Dit om de veiligheid van en Overeenkomst met de andere deelnemers te waarborgen.
In beide gevallen zal op een ander moment desgewenst een gesprek plaats vinden om de oorzaak op te lossen. Lukt dit tot beider tevredenheid van de Klant en Versa/Karin Helmers, dan wordt er gekeken hoe de Overeenkomst vervolgd kan worden. Lukt dit echter niet tot beider tevredenheid van de Klant en Versa/Karin Helmers, dan stopt de gehele Overeenkomst, zonder restitutie van de reeds betaalde geldsom. De betalingsverplichting van de gehele Overeenkomst blijft in stand.

 

ZIEKTE EN OVERMACHT (7)
7.1 Indien door ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overmacht de uitvoering van een opdracht in het geding komt, zal Versa daarvan meteen mededeling doen aan de Klant. Indien mogelijk zal Versa een alternatief voorstellen in de zin van andere invulling van opdracht of data. Indien de Klant hiermee niet akkoord gaat, is de Overeenkomst ontbonden, hetgeen Versa ontslaat van het nakomen van de overeengekomen dienstverlening, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

 

EIGENDOM (8)
8.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Versa/Karin Helmers ontworpen concepten, ideeën, modellen, materialen, instrumenten, methoden, werkvormen, filmpjes, geluidsbestanden, apparatuur en andere (hulp)middelen e.d. berusten bij Versa en/of Karin Helmers, en vaak ook bij Krijn Koetsveld.
8.2 Op het schriftelijke en digitale materiaal van Versa en Karin Helmers rust auteursrecht. Hierin onderscheid Versa/Karin Helmers twee soorten:
a. schriftelijk en digitaal materiaal dat online openbaar is gemaakt. Dit mag onbeperkt aan derden ter beschikking worden gesteld of vermenigvuldigd, mits Versa/Karin Helmers als auteur wordt genoemd en/of naar Versa/Karin Helmers wordt verwezen, bijvoorbeeld met een hyperlink.
b. schriftelijk en digitaal materiaal dat in besloten kring (tijdens sessies, workshops, trainingen, trajecten, cursussen e.d.) verschaft is. Dit mag niet zonder schriftelijke toestemming van Versa en/of Karin Helmers aan derden ter beschikking worden gesteld of vermenigvuldigd.
8.3 Versa en Karin Helmers zullen alle informatie en/of gegevens van de Klant als strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekend maken of op andere wijze openbaar maken, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar bekend waren bij het eerste contact tussen partijen, dan wel in het geval bedoelde informatie en/of gegevens van algemene bekendheid moeten worden geacht en tenzij de Klant, na een vraag van Versa/Karin Helmers, daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de tussen partijen gesloten Overeenkomst in stand.

 

AANSPRAKELIJKHEID (9)
9.1 Versa spant zich in de dienstverlening, conform de Overeenkomst, naar beste inzicht, vermogen, eer en geweten uit te voeren.
9.2 Versa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
9.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer kunnen bedragen dan de contractwaarde.
9.4 Versa zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. enige tekortkoming van de Klant bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst;
b. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Klant. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de Overeenkomst essentiële informatie.
9.5 Versa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.6 Versa zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
9.7 Versa is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Versa-activiteiten aan derden.
9.8 Overeenkomsten met Versa/Karin Helmers zijn niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Overeenkomsten met Versa/Karin Helmers sluit geen enkel ander middel uit. Indien de Klant wil stoppen met medicijnen of interventie van een andere discipline dan is dat iets tussen de Klant en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. Versa/Karin Helmers neemt geen verantwoordelijkheid over van therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Versa/Karin Helmers heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Versa/Karin Helmers stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan de behandelend arts of specialist. De Klant blijft zelf ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor diens eigen gezondheid en voor de uitwerking van de Overeenkomst.

 

KLACHTEN (10)
10.1 De Klant dient een klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 14 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.
10.2 Versa zal daarop na ontvangst binnen 5 werkdagen contact opnemen met de Klant om te kijken of er tot een gezamenlijk vergelijk kan worden gekomen.

 

TOEPASSELIJKHEID RECHT EN BEVOEGDHEID RECHTER (11)
11.1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Versa en Klant gesloten Overeenkomst.
11.2. Geschillen, die voortvloeien uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Versa.

 

Versa behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Versa, januari 2022.

 

 

Pin It on Pinterest